Olsztyn, ul. Kajki 10/12 lok. 3 89 527 47 70 sitr@sitr.olsztyn.pl

Doradzamy zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nasi specjaliści doradzali miedzy innymi dla:

Zamawiający

 • Państwowe Liceum Plastycznym im. Erica Mendelsohna w Olsztynie, 10-527 Olsztyn, ul. Partyzantów 85;
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, ul. Wyszyńskiego 10
 • Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, ul. Partyzantów 6/8
 • Stowarzyszeniem „MONAR”, , ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa – Ośrodek Gaudynki
 • Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnym im. Jana Pawła II, 12-100 Szczytno, ul. Pasymska 21A
 • Urząd Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork
 • Zakładem Targowisk Miejskich w Olsztynie, 10 – 548 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 33
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie, Dobrocin 3, 14-330 Małdyty
 • EC EUROCONSULTING Sp. z o.o., 10-457 Olsztyn, ul. Wyszyńskiego 1/201
 • Warmińsko-Mazurska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Olsztynie, pl. Konsulatu Polskiego 1
 • Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach, gm. Dobre Miasto
 • TECHPAL Sp. z o.o., ul. Barcza 16, 10-685 Olsztyn

 

Wykonawcy

 • QELE INVESTUM Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Wyszyńskiego 5N/9,
 • Pracownia Inwestycyjno – Projektowa „INEKO” Jerzy Kujawski, 14-200 Iława, ul. Ostródzka 53
 • Przedsiębiorstwo Budowlane Witka Sp. z o.o., 10-434 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 50H

Woj.  Podlaskie

Zamawiający

 • Gminny Zespołu Szkół w Michałowie, ul. Sienkiewicza 21, 16-050 Michałowo
 • Urząd Gminy w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11

Woj.  Kujawsko-pomorskie

Zamawiający

 • Urząd Gminy w Brzoziu, 87-313 Brzozie 50, powiat brodnicki

 

W ramach usług w zakresie zamówień publicznych oferujemy między innymi:

Dla zamawiającego:

 • doradztwo w zakresie ustalania obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • udzielanie konsultacji z zakresu zamówień publicznych;
 • przygotowywanie dokumentacji postępowania, w tym:
 • specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • istotnych postanowień umowy,
 • kryteriów oceny ofert,
 • audyt ogłoszenia o zamówieniu,
 • projektów umów,
 • regulaminu postępowania,
 • doradztwo w zakresie wyboru trybu udzielanego zamówienia;
 • pomoc w opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia w ramach współpracy z ekspertami z różnych dziedzin;
 • udział w pracach komisji przetargowej;
 • wydawanie opinii w charakterze biegłego;
 • przygotowywanie odpowiedzi na odwołania, skargi do sądu oraz reprezentacja;
 • opiniowanie zmian wprowadzanych do umów;
 • obsługa w sporach z wykonawcami o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia, reprezentacja w sprawach o zatrzymanie wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 • prowadzenie dialogu technicznego, dialogu konkurencyjnego.

 

Dla wykonawcy:

 • pomoc w przygotowywaniu ofert,
 • ocena zgodności z prawem przygotowywanej dokumentacji oraz podejmowanych przez instytucje zamawiające decyzji.
 • analiza ofert konkurencji oraz końcowych wyników postępowania.
 • porady w zakresie możliwości i celowości zaskarżenia wyników postępowania.
 • przygotowywanie odwołań, skarg do sądu oraz reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz sądami.
 • analiza przedmiotu zamówienia oraz wyników postępowania zarówno w odniesieniu do wykonawców, jak i przystępujących po stronie wykonawcy albo zamawiającego
 • wnoszenie skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej do sądów, jak i pozwów o stwierdzenie nieważności