Olsztyn, ul. Kajki 10/12 lok. 3 89 527 47 70 sitr@sitr.olsztyn.pl

W naszym Ośrodku organizowane są praktyki zawodowe na rzeczoznawcę majątkowego, które skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w zakresie wyceny nieruchomości.

W ramach praktyk zawodowych odbywają się comiesięczne sobotnie spotkania w siedzibie naszej firmy przy ul. Kajki 10/12 lok. 3 w Olsztynie . Pierwsze spotkanie organizacyjne pozwala praktykantom zapoznać się z wszystkimi zasadami odbywania praktyk oraz procedurami postępowania kwalifikacyjnego, prowadzącego do uzyskania państwowej licencji z zakresu wyceny nieruchomości. Każde kolejne spotkanie polega na omawianiu poszczególnych operatów z pośród 8 tematów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości tj.:

 • nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
 • nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny
  średniej,
 • nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
 • budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
 • nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
 • nieruchomości rolnej lub leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,
 • nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,
 • nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego,

Każdy uczestnik praktyk zobowiązany jest wykonać sześć projektów operatów spośród wyżej wymienionych.

Szczegółowe zasady odbywania praktyk zawodowych opisane są w aktach prawnych tj.:

 • Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Wysokość opłaty za odbycie praktyki zawodowej w naszym Ośrodku, uzależniona jest od ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonano wpisu do rejestru wydawanych dzienników praktyk i stanowi ona maksymalnie 50 % ww. kwoty.

Natomiast opłata za wydanie dziennika praktyk wynosi 3% kwoty, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, w roku poprzedzającym wydanie dziennika praktyki zawodowej.

Oba powyższe ogłoszenia można sprawdzić na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/18,2017,kategoria.html

Wypełniony dziennik praktyk oraz podpisany przez prowadzących i organizatora praktyk jest dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej z zakresu wyceny nieruchomości. Stanowi on również podstawę do złożenia dokumentów do państwowego egzaminu na rzeczoznawcę.

Opłatę za praktyki zawodowe dzielimy na 2 raty płatne przelewem na rachunek bankowy prowadzącego praktykę zawodową Nr 45 1020 3541 0000 5102 0088 9006

w PKO BP S.A. O/Olsztyn, tytuł przelewu: praktyki zawodowe.

Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR dysponuje wykwalifikowaną kadrą prowadzących, z wieloletnim doświadczeniem. Każdy z wykładowców pozostaje do dyspozycji praktykantów przez cały okres trwania praktyki zawodowej w naszej firmie, co w znacznym stopniu ułatwia praktykantom ukończenie kursu.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o. o. tel. 89 527 47 70.

Równocześnie informujemy, że pełnomocnikiem ds. praktyk Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości jest pani Krystyna Cymerman, która pełni dyżury w poniedziałki i czwartki w godz. 1000 – 1130 w siedzibie Oddziału przy ul. Pl. Konsulatu Polskiego 1 pokój 310 w Olsztynie tel. 89 521 49 60

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać pocztą na adres firmy lub przesłać jego skan pocztą e-mail: sitr@sitr.olsztyn.pl