Olsztyn, ul. Kajki 10/12 lok. 3 89 527 47 70 sitr@sitr.olsztyn.pl

Szacowanie i odszkodowania szkód łowieckich

Szkody łowieckie od dziesiątek lat stanowią dla wielu rolników źródło realnych strat ekonomicznych, Odszkodowanie na podstawie prawa łowieckiego przysługuje tylko za szkody wyrządzone przez dzikie, jelenie, sarny, daniele i łosie. Szkody spowodowane przez inne gatunki zwierząt nie są uznawane przez prawo łowieckie. Wiosna i jesień są okresami nasilenia szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta. Jesień to okres ostatecznego określania wartości szkód i wypłaty odszkodowań dla poszkodowanych rolników.

Dzierżawca lub zarządca obwody łowieckiego informuje właściwy miejscowo zarząd gminy o osobach uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez dzięki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych.

Wstępnego szacowania, zwanego dalej „oględzinami” i szacowania szkód dokonują upoważnieni przedstawiciele dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, zwani „szacującymi”, przy udziale poszkodowanego lub jego pełnomocnika. Poszkodowany może wnieść zastrzeżenia do protokołu.

Zgłoszenie szkody łowieckiej

Poszkodowany zgłasza szkodę w formie pisemnej osobie uprawnionej do przyjmowania zgłoszeń (informacje o takiego osobie można uzyskać w urzędzie gminy) w ciągu 7 dni of jej powstania; ze względów dowodowych najlepiej wysłać zgłoszenie listem poleconym lub osobiście; za potwierdzeniem na kopii;

Poza danymi adresowymi wniosek powinien zawierać:

  • Stwierdzenie: „zgłaszam szkodę….” a następnie,
  • Określenie daty powstania szkody
  • Przypuszczenie gatunku zwierzyny, która szkodę wyrządziła
  • Miejsca wystąpienia szkody (nr działki, nr obrębu geodezyjnego)
  • Rodzaju uprawy lub płodu rolnego, opisu szkody i jej rozmiaru (m2, % uszkodzenia, ton, kg) według oceny rolnika; sam opis szkody nie ma formalnego znaczenia z punktu widzenia procedury szacowania, jednak na etapie sprawy sądowej staranność przy sporządzeniu tego opisu jest argumentem na korzyść rolnika;
  • Do wniosku można dołączyć materiał graficzny, np. nagranie video, zdjęcia zniszczonego fragmentu pola; można wskazać w zgłoszeniu na udział w postępowaniu rzeczoznawcy, który takie materiały i opis sporządził

Powtarzające się w okresie wegetacyjnym szkody na danej uprawie można zgłaszać dowolną ilość razy, oczywiście kierując się zdrowym rozsądkiem i kalendarzem rolniczym.

Wysokość odszkodowania ustala się, mnożąc rozmiar szkody przez cenę skupu w dniu powstania szkody w rejonie jej wystąpienia, pomniejszając o uzasadnione nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowania.

W sprawach spornych, dotyczących wysokości odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta, orzekają sądy powszechne.  Warto w tym wypadku posiadać wcześniej sporządzany operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę, który posłuży jako niezależna opinia z oględzin szkód wyrządzanych przez zwierzynę.

 

 

Rafał Sobolewski, (Olsztyn 2010r.). Szacowanie szkód łowieckich, dla Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.