Olsztyn, ul. Kajki 10/12 lok. 3 89 527 47 70 sitr@sitr.olsztyn.pl

Udzielamy pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.
Na zlecenie Klientów sporządzamy opinie i ekspertyzy prawne, udzielamy wyjaśnień w zakresie interpretacji przepisów prawnych
oraz opiniujemy i proponujemy rozwiązania istniejących zagadnień, pojawiających się w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W zależności od potrzeb Klienta, oferujemy stałą i kompleksową obsługę prawną na zasadach stałego zlecenia, w tym również
w siedzibie Klienta lub pomoc doraźną w rozwiązywaniu konkretnych problemów.

Zapewniamy elastyczne i komfortowe zasady i warunki współpracy.

 • stałą, kompleksową, ale także i doraźną obsługę prawną przedsiębiorstwa
 • pomoc w wyborze formy i założeniu działalności gospodarczej
 • opracowywanie dokumentacji rejestrowej przedsiębiorstw i reprezentacja przed organami rejestrowymi
 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej:statutów, umów spółek, aktów założycielskich, regulaminów
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych
 • sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji
 • udzielanie wyjaśnień i interpretacji przepisów prawnych prawnych
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych i przedsądowych.

Doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych:

 • Dla zamawiającego:
  • doradztwo w zakresie ustalania obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
  • udzielanie konsultacji z zakresu zamówień publicznych;
  • przygotowywanie dokumentacji postępowania, w tym:
  • specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • istotnych postanowień umowy,
  • kryteriów oceny ofert,
  • audyt ogłoszenia o zamówieniu,
  • projektów umów,
  • regulaminu postępowania,
  • doradztwo w zakresie wyboru trybu udzielanego zamówienia;
  • pomoc w opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia w ramach współpracy z ekspertami z różnych dziedzin;
  • udział w pracach komisji przetargowej;
  • wydawanie opinii w charakterze biegłego;
  • przygotowywanie odpowiedzi na odwołania, skargi do sądu oraz reprezentacja;
  • opiniowanie zmian wprowadzanych do umów;
  • obsługa w sporach z wykonawcami o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia, reprezentacja w sprawach o zatrzymanie wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  • prowadzenie dialogu technicznego, dialogu konkurencyjnego.

  Dla wykonawcy:

  • pomoc w przygotowywaniu ofert,
  • ocena zgodności z prawem przygotowywanej dokumentacji oraz podejmowanych przez instytucje zamawiające decyzji.
  • analiza ofert konkurencji oraz końcowych wyników postępowania.
  • porady w zakresie możliwości i celowości zaskarżenia wyników postępowania.
  • przygotowywanie odwołań, skarg do sądu oraz reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz sądami.
  • analiza przedmiotu zamówienia oraz wyników postępowania zarówno w odniesieniu do wykonawców, jak i przystępujących po stronie wykonawcy albo zamawiającego
  • wnoszenie skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej do sądów, jak i pozwów o stwierdzenie nieważności

PRACOWNICY