Olsztyn, ul. Kajki 10/12 lok. 3 89 527 47 70 sitr@sitr.olsztyn.pl

Wykonujemy przeglądy okresowe, kontrole techniczne budynków, budowli, obiektów budowlanych, lokali mieszkalnych, sieci sanitarnych, kontrole instalacji elektrycznych, przeglądy instalacji gazowych, przeglądy kominiarskie.

Zakres usług w ramach przeglądów okresowych realizowanych przez Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. obejmuje:

Przeglądy półroczne, roczne, pięcioletnie:

  • kontrole techniczne bezpieczeństwa obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
  • okresowe kontrole obiektów budowlanych, co najmniej raz w roku, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • okresowe kontrole obiektów budowlanych, co najmniej raz na 5 lat, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
  • przeglądy elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • przeglądy instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) wraz ze sprawdzeniem szczelności
  • badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; Pomiary elektryczne,
  • sprawdzenie stanu i bezpieczeństwa instalacji sanitarnej,
  • przeglądy budynków pod kątem bezpieczeństwa instalacji ogrzewania,
  • przegląd instalacji wentylacji grawitacyjnej.