Olsztyn, ul. Kajki 10/12 lok. 3 89 527 47 70 sitr@sitr.olsztyn.pl

Fundusze europejskie

Projekty unijne w zakresie włączenia społecznego, w których w głównej mierze wspierane będą działania zmierzające do zwiększenia aktywności społecznej i gotowości do podjęcia pracy wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Ze wsparcia będą korzystały przede wszystkim osoby defaworyzowane na rynku pracy.
Realizowane są działania z zakresu aktywnej integracji, w tym dotyczące aktywizacji zawodowej i przedsięwzięcia z obszaru integracji edukacyjnej, zdrowotnej, a także społecznej, zmierzające do eliminowania barier na jakie narażone są te osoby.

Beneficjenci:
Beneficjentami mogą być podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe.

Udzielamy również pomocy przy realizacji projektu, pomagając rozliczać dotacje unijne z urzędem poprzez:

Przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego;
Opracowanie wniosku o płatność (lub wniosków w przypadku wieloetapowości rozliczania);
Sporządzenie sprawozdań z realizacji projektu (okresowych i końcowych).


Oś priorytetowa 11- Włączenie społeczne ukierunkowana jest na integrację społeczną osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego z różnych przyczyn m.in. bezrobocia, niepełnosprawności, a także braku dostępu do wysokiej jakości usług publicznych.

Działanie 11.1 – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Firmy, które realizować mogą te projekty:

Wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Działanie 11.2 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Firmy, które realizować mogą te projekty w zakresie usług zdrowotnych:

podmioty lecznicze,  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,Ø  jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,Ø  organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadająceØ doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych,  podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.

Firmy, które realizować mogą te projekty w zakresie usług społecznych:

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;  jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej),  jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;  jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);  organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;  podmioty ekonomii społecznej.

10 Oś Priorytetowa – REGIONALNY RYNEK PRACY

Oś Priorytetowa 10 – Regionalny rynek pracy realizuje założenia Umowy Partnerstwa, która zakłada bardziej efektywne wykorzystanie zasobów rynku pracy. Celem interwencji w ramach tej osi jest wzrost poziomu zatrudnienia poprzez aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na regionalnym rynku pracy. Wsparcie w obszarze rynku pracy przewiduje aktywizację zawodową i powrót na rynek pracy osób bezrobotnych, z wykorzystaniem instrumentów służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, jak również umiejętności poruszania się po rynku pracy. Działaniem aktywizującym osoby bezrobotne jest również przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, co wpłynie na rozwój samozatrudnienia. Działania przewidziane w obszarze rynku pracy przewidują także wsparcie działań z zakresu poprawy zdrowia zasobów pracy.

Firmy, które mogą realizować te projekty to m.in. PUP, i wszystkie inne przedsiębiorstwa z wyłączeniem osób fizycznych , które mogą szkolić i aktywizować zawodowo.